Studente

As jy raad en hulp nodig het met statistiek, kontak ons om jou te  help om jou proef uit te lê, data in te lees en dit te verwerk op ‘n  statisies erkende sagteware. Jy kan ons kontak om jou proef te bespreek en die volgende proses sal plaas vind;

 • Jou behoefte sal bespreek word en daar sal op ‘n uitleg saam met jou besluit word.
 • Die proef sal met die inligting/inskrywings, soos deur jou voorsien word, opgestel word
 • Proef uitleg sal na jou gestuur word om te hanteer
 • Die data wat jy aan ons terug stuur sal in die program ingelees en geanaliseer word
 • Resultate sal aan jou terug gestuur word vir eie interpretasie, of
 • jy kan bel en die resultate kan bespreek word
 • Addisionele analises, waar moontlik of nodig, kan dan ook hanteer word.

Students

If you need advise and support with statistics, contact us to help  you lay out your experiment, read in the data and analyse it on statistical acknowledged software. You can contact us to discuss your
experiment and the following procedure will be followed;

 • The needs of your experiment will be discussed and a layout thereof will be decided with you
 • An experiment with the information/treatments, as supplied by you, will be designed
 • The design will be sent to you to handle
 • The data, as supplied by you , will be read into the software  program and analysed
 • The results will be sent back to you to be interpreted by yourself, or
 • You may call us to discuss the results
 • Additional analyses, where possible and needed, may then be handled.